دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 18، شهریور 1397 
بررسی تأثیر استحاله آستنیت باقیمانده به مارتنزیت بر رفتار سایشی چدن‌های سفید

صفحه 19-28

10.22067/ma.v0i29.44982

وحید کرمی دستنایی؛ سید صادق قاسمی بنادکوکی؛ مسعود مصلایی پور یزدی؛ علیرضا مشرقی


بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

صفحه 91-102

10.22067/ma.v0i29.47398

سهراب پهلوان؛ کیوان صفار؛ ایمان تاجی؛ محمد هادی موید؛ سحر ملازاده بیدختی