تأثیر واکنشگر فنتون در اصلاح سطح آلیاژ حافظه‎دار نایتینول برای کاربردهای پزشکی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

آلیاژ حافظه دار نایتینول در تهیه ایمپلنت‌ها و استنت‌های پزشکی بسیار پرکاربرد است. اکسیداسیون حرارتی و پوشش نیترید تیتانیوم از جمله عملیات اصلاح سطح متداول برای این آلیاژ هستند و در مقابل فرایند اکسیداسیون به کمک واکنشگر فنتون روشی جدید در اصلاح سطح آلیاژهای نایتینول برای کاربردهای پزشکی محسوب می‌شود. به منظور بررسی تاثیر این فرایند جدید، آزمایشاتی برای مشخصه یابی و مطالعه رفتار خوردگی و زیست سازگاری سطوح اکسیدی در محلول شبیه سازی مایعات بدن طراحی گردید. متغیرهای دما و زمان اکسیداسیون مورد مطالعه قرار گرفتند و در نهایت بر اساس نتایج بدست آمده شرایط بهینه دمایی و زمانی تعیین گردید. بر اساس این نتایج، انجام فرایند اکسیداسیـون فنتون در دمای 65 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت، سطح عاری از ترک ایجـاد می‌کند که زیست سازگاری مطلوب و مقاومت به خوردگی بالایی فراهم می‌کند و می‌تواند به بهبود عملکرد آن در محیط بدن کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Fenton's Reagent on Surface Modification of Nitinol Shape Memory Alloy for Biomedical Applications

نویسندگان [English]

 • Ramin Asghari
 • Jafar Khalil Allafi
Sahand University of Technology
چکیده [English]

Nitinol shame memory alloy is very useful in manufacturing of medical implants and stents. Thermal oxidation and TiN coating are of common Nitinol surface modification processes and in return Fenton's oxidation using Fenton reagent is a new approach in modifying the surface of Nitinol for medical applications. To study the effects of this novel process, experimental tests including oxide surface characterization, investigation of corrosion behavior and biocompatibility of the created oxide surfaces in simulated body fluids were performed. Parameters such as temperature and duration of oxidation process were studied. Based on the results, the optimized conditions considering temperature and process duration were determined. Accordingly, Fenton's oxidation process at 65 oC for 24 hours can create an oxide surface without any cracks which produces desirable biocompatibility and corrosion resistance and helps to improve its in vivo performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shape Memory Alloy
 • Fenton's Oxidation
 • In vitro
 • Corrosion behavior
 • Biocompatibility
 1. Peponi L., Kenny J.M., "Smart polymers and their applications", Woodhead Publishing Limited, UK, pp. 204-236, (2014).
 2. Weston B.R., Ross W.A., Liu J., Lee J.H., "Clinical outcomes of nitinol and stainless-steel uncovered metal stents for malignant biliary strictures, is there a difference", Clinical Endoscopy, Gastrointestinal Endoscopy, Vol. 72, pp. 1195-1200, (2010).
 3. Baumann M.A., "Nickel–titanium: options and challenges", The Dental Clinics of North America, Vol. 48, pp. 55-67, (2004).
 4. Brunette D.M., "Titanium in Medicine", Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, pp. 54-58, (2001).
 5. Harrison J.D., "Shape Memory Alloys technology: Past, Present, and Future", Proceeding of the First European Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies (SMST-99), Antwerp Zoo, Belgium, pp1-5, (1999).
 6. Auricchio F., Boatti E., Conti M., "Shape Memory Alloy Engineering", Elsevier Ltd., pp. 307-341, (2015).
 7. Oshida Y., "Bioscience and Bioengineering of Titanium Materials", Elsevier B.V., pp. 88-115, (2013).
 8. Milošev I., Blejan D., Varvar, S., "Effect of Anodic Oxidation on the Corrosion Behavior of Ti-based Materials in Simulated Physiological Solution", Applied Electrochemistry, Vol. 43, pp. 645-654, (2013).
 9. Kwok D.T.K., Schulz M., Hu T., Chu C., Chu P., "Biomedical Engineering, Trends in Materials Science", InTech, Croatia, pp. 269-276, (2011).
 10. Yang D., Lu X., Hong Y., Xi T., Zhang D., "The molecular mechanism for effects of TiN coating on NiTi alloy on endothelial cell function", Biomaterials, Vol. 35, pp. 6195-6205, (2014).
 11. Jin S., Zhang Y., Wang Q., Zhang D., Zhang S., "Influence of TiN coating on the biocompatibility of medical NiTi alloy", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, Vol. 101, pp. 343-349, (2013).
 12. Chu C.L., Hu T., Wu S.L., Dong Y.S., Yin L.H., Pu Y.P., Lin P.H., Chung C.Y., Yeung K.W.K., Chu P.K., "Surface Structure and Properties of Biomedical NiTi Shape Memory Alloy after Fenton’s Oxidation", Acta Biomaterialia, Vol. 3, pp. 795-806, (2007).
 13. Bazochaharbakhsh E., "Surface Nitriding and Oxidation of Nitinol", Master's Thesis, SJSU ScholarWorks, San Jose State University, Paper 4037, (2011).
 14. Barbusinski K., "Fenton Reaction-controversy concerning the chemistry", Ecological Chemistry and Engineering S, Vol. 3, pp. 347-358, (2009).
 15. Wang R.M., Chu C.L., Hu T., Dong Y.S., Guo C., Sheng X.B., Lin P.H., Chung C.Y., Chu P.K., "Surface XPS characterization of NiTi shape memory alloy after advanced oxidation processes in UV, H2O2 photocatalytic system", Applied Surface Sciences, Vol. 253, pp. 8507-8512, (2007).
 16. Milošev I., Kapun B., "The Corrosion Resistance of Nitinol Alloy in Simulated Physiological Solutions, Part 1-The Effect of Surface Preparation", Materials Science and Engineering C, Vol. 32, pp. 1087-1096, (2012).
 17. Milošev, I., Kapun B., "The Corrosion Resistance of NiTiNol Alloy in Simulated Physiological Solutions, Part 2-The Effect of Surface Treatment", Materials Science and Engineering C, Vol. 32, pp. 1068-1077, (2012).
 18. Wu, M.H., "Fabrication of Nitinol Materials and Components", Proceeding of the International Conference on Shape Memory and Superelastic Technologies (SMST2001), Kunming, China, pp. 285-292, (2001).
 19. Khalil-Allafi J., Amin-Ahmadi B., Zare M., "Biocompatibility and corrosion behavior of the shape memory NiTi alloy in the physiological environments simulated with body fluids for medical applications", Materials Science and Engineering C, Vol. 30, pp. 1112-1117, (2010).
 20. Singh R., Dahotre N.B., "Corrosion degradation and prevention by surface modification of biometallic materials", Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Vol. 18, pp. 725-751, (2007).
 21. Chrzanowski W., Abou Neel E.A., Armitage D.A., Knowles J.C., "Surface Preparation of Bioactive Ni–Ti Alloy Using Alkali, Thermal Treatments and Spark Oxidation", Journal of Materials Science: Materials in Medicine, Vol. 19, Vol. 19, pp1553-1558, (2008).
CAPTCHA Image