بررسی خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 در محیط حاوی یون‌های برماید و یداید

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر، با استفاده از روش‌های پتانسیودینامیک و پتانسیواستاتیک، رفتار خوردگی حفره‌ای فولاد زنگ‌نزن مارتنزیتی 403 در محلول‌های NaBr و NaI مورد بررسی قرار گرفته است. مشاهدات نشان داد که یون‌های هالید اثری دوسویه بر خوردگی حفره‌ای دارند. یون برماید به دلیل شعاع یونی کوچک‌تر در مرحله‌ی جوانه‌زنی حفرات ناپایدار مخرب‌تر ظاهر می‌شود به طوری که فرکانس وقوع حفرات ناپایدار بیش‌تری دارد. از طرفی یون یداید به دلیل پایین‌تر بودن اسیدیته‌ی HI در مرحله‌ی رشد و گسترش حفرات ناپایدار اثر بیش‌تری خواهد داشت. اما روی هم رفته یون برماید مخرب‌تر بوده و پتانسیل حفره‌دار شدن در محلول حاوی یون برماید پایین‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Pitting Corrosion Behavior of 403 Martensitic Stainless Steel in Bromide and Iodide Solutions

نویسندگان [English]

 • sohrab pahlavan
 • Keivan Saffar
 • Iman Taji
 • Mohammad hadi Moayed
 • Sahar Mollazadeh Beidokhti
Ferdowsi University of Mashhad.
چکیده [English]

In this study, the pitting corrosion behavior of 403 martensitic stainless steel was investigated in NaBr and NaI solutions, by using potentiodynamic and potentiostatic techniques. The observations showed that halide ions have a bilinear effect on the pitting corrosion. The bromide ion due to its smaller ionic radius is more active in the initiation step of metastable pits, so that it increases the frequency of occurrence of metastable pits. On the other hand, the iodide ion has a greater effect on the propagation step, due to the low acidity of HI. Altogether, the bromide ion is more aggressive than iodide and has a lower pitting potential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pitting Corrosion
 • Iodide
 • Bromide
 • Metastable pits
 • Martensitic stainless steel
 1. Sedriks, A.J., "Corrosion of Stainless Steels", Second edition, Wiley-Interscience, New York (1996).
 2. Davis J., "ASM Specialty Handbook‏", Materials Park, OH: ASM International, (2001)‏.
 3. Metals A.S.f., Davis J.R., "ASM Handbook, Vol. 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys", ASM International (2008).
 4. Stewart J., Williams D.E., "The initiation of pitting corrosion on austenitic stainless steel: on the role and importance of sulphide inclusions", Corrosion Science, Vol. 33, No. 3, pp. 457–474, (1992).
 5. Williams D.E., Kilburn M.R., Cliff J., Waterhouse G.I.N., "Composition changes around sulphide inclusions in stainless steels, and implications for the initiation of pitting corrosion", Corrosion Science, Vol. 52, No. 11, pp. 3702–3716, (2010).
 6. Williams D.E., Stewart J., Balkwill P.H., "The nucleation, growth and stability of micropits in stainless steel", Corrosion Science, Vol. 36, No. 7, pp. 1213–1235, (1994).
 7. Paroni A.S.M., Alonso-Falleiros N., Magnabosco R., "Sensitization and Pitting Corrosion Resistance of Ferritic Stainless Steel Aged at 800°C", Corrosion, Vol. 62, No. 11, pp. 1039–1046, (2006).
 8. Burstein G.T., Vines S.P., "Repetitive Nucleation of Corrosion Pits on Stainless Steel and the Effects of Surface Roughness", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 148, No. 12, p. B504, (2001).
 9. Alvarez, M. G., and J. R. Galvele. "Pitting corrosion – Shreir's Corrosion", Elsevier, (2010).
 10. Frankel G.S., "Pitting Corrosion of Metals", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 145, No. 6, p. 2186, (1998).
 11. Pistorius P.C., Burstein G.T., "Metastable Pitting Corrosion of Stainless Steel and the Transition to Stability", Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 341, No. 1662, pp. 531–559, (1992).
 12. Galvele J.R., "Transport Processes and the Mechanism of Pitting of Metals", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 123, No. 4, p. 464, (1976).
 13. Kaneko M., Isaacs H.S., "Effects of molybdenum on the pitting of ferritic- and austenitic-stainless steels in bromide and chloride solutions". Corrosion Science, Vol. 44, No. 8, pp. 1825–1834, (2002).
 14. Abd El Meguid E.A., Mahmoud N.A., "Inhibition of Bromide-Pitting Corrosion of Type 904L Stainless Steel", Corrosion, Vol. 59, No. 2, pp. 104–111, (2003).
 15. Janik-Czachor M., "Effect of halide ions on the nucleation of corrosion pits in iron", Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion, Vol. 30, No. 4, pp. 255–257, (1979).
 16. Shibata T., "1996 W.R. Whitney Award Lecture: Statistical and Stochastic Approaches to Localized Corrosion", Corrosion, Vol. 52, No. 11, pp. 813–830, (1996).
 17. Williams D.E., "Stochastic Models of Pitting Corrosion of Stainless Steels", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 132, No. 8, pp. 1796, (1985).
 18. Galvele J.R., de De Micheli S.M., "Mechanism of intergranular corrosion of Al-Cu alloys", Corrosion Science, Vol. 10, No. 11, pp. 795–807, (1970).
 19. Newman R.C., Ajjawi M.A.A., Ezuber H., Turgoose S., "An experimental confirmation of the pitting potential model of galvele", Corrosion Science, Vol. 28, No. 5, pp. 471–477, (1988).
 20. Frankel G.S., Stockert L., Hunkeler F., Boehni H., "Metastable Pitting of Stainless Steel", Corrosion, Vol. 43, No. 7, pp. 429–436, (1987).
 21. Moayed M.H., Newman R.C., "Evolution of current transients and morphology of metastable and stable pitting on stainless steel near the critical pitting temperature", Corrosion Science, Vol. 48, No. 4, pp. 1004–1018, (2006).
 22. Pistorius P.C., Burstein G.T., "Aspects of the effects of electrolyte composition on the occurrence of metastable pitting on stainless steel", Corrosion Science, Vol. 36, No. 3, pp. 525–538, (1994).
 23. McCafferty E., "Introduction to Corrosion Science", Springer Science & Business Media, (2010).
 24. Galvele J., "Transport processes in passivity breakdown—II. Full hydrolysis of the metal ions", Corrosion Science, Vol. 21, No. 8, pp. 551–579, (1981).
 25. Gravano S.M., Galvele J.R., "Transport processes in passivity breakdown—III. Full hydrolysis plus ion migration plus buffers", Corrosion Science, Vol. 24, No. 6, pp. 517–534, (1984).
 26. Moayed M.H., Newman R.C., "The Relationship Between Pit Chemistry and Pit Geometry Near the Critical Pitting Temperature", Journal of The Electrochemical Society, Vol. 153, No. 8, p. B330, (2006).
 27. Bell, R.P., "The Proton in Chemistry", Springer Science & Business Media (2013)
CAPTCHA Image