بهینه سازی پارامترهای مؤثر بر فرآیند تولید داربست مهندسی بافت نانوبیوکامپوزیتی پلی لاکتیک گلیکولیک اسید/ کیتوزان

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

علم بین رشته‌ای مهندسی بافت، سلول‌های ناحیه‌ای از بدن یا سلول‌های بنیادی در محیط خارج بدن را کشت داده، مجتمع سلولی رشد و تمایزیافته را بر روی بسترهای بیومتریالی نشانده و وارد بدن فرد بیمار می‌کنند. پلی‌لاکتیک‌گلیکولیک‌اسید و کیتوزان به‌ترتیب از دسته‌ی پلیمرهای مصنوعی و طبیعی متداول برای کاربردهای مهندسی بافت هستند. در این پژوهش با استفاده از روش الکتروریسی/الکترواسپری همزمان، داربست مهندسی بافت نانوبیوکامپوزیتی تهیه شد. در این تحقیق الیافی با آرایش تصادفی و هم‌راستا تهیه شد و مورفولوژی و میانگین اندازه ذرات و میانگین قطر الیاف به روش آنالیز با نرم افزار مورد ارزیابی قرار گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Process Parameters of PLGA/CS Nano-bio-camposite as Tissue Engineering Scaffold

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Vaezifar 1
 • Elham Halvani-Anaraki 2
1 Payame Noor University, I.R. Iran
2 IsfahanUniversity of Technology
چکیده [English]

Tissue engineering, as an interdisciplinary science, is culturing cell body or stem cells outside the body and depositing grown and differentiated cell complex on substrate biomaterials into a patient's body. PLGA and chitosan are commonly used for tissue engineering applications, respectively as synthetic and natural polymers. In this study, nano-biocomposite scaffold of tissue engineering was prepared by electrospinning/electrospraying method. Nanofibers with random and aligned arrangement were prepared. The average particle size and fiber diameter was measured using Image J analysis software.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electrospraying
 • Electrospinning
 • PLGA
 • scaffold
 • Chitosan Nanoparticles
 • tissue engineering
 1. Liao S., Chan C.K., Ramakrishna S., “Stem cells and biomimetic materials strategies for tissue engineering”, Materials Science and Engineering C, Vol. 28, No. 8, pp. 1189-1202, (2008).
 2. Shen H., Shen Z.-L., Zhang P.-H., Chen N.-L., Wang Y.-C., Zhang Z.-F., Jin Y.-Q., “Ciliary neurotrophic factor-coated polylactic-polyglycolic acid chitosan”, Journal of Biomedical Materials Research B: Applied Biomaterials, Vol. 95A, No. 1, pp. 161-170, (2010).
 3. Ding F., Wu J., Yang Y., Hu W., Zhu Q., Tang X., Liu J., Gu X., “Use of Tissue-Engineered Nerve Grafts Consisting of a Chitosan/Polylactic-co-glycolic acid-Based Scaffold Included with Bone Marrow Mesenchymal Cells for Bridging 50-mm Dog Sciatic Nerve Gaps”, Tissue Engineering Part A, Vol. 16, No. 12, pp. 3779-3790, (2010).
 4. Kuo Y.-C., Yeh C.-F., Yang J.-T., “Differentiation of bone marrow stromal cells in poly(lactide-co-glycolide)/chitosan scaffolds”, Biomaterials, Vol. 30, pp. 6604–6613, (2009).
 5. Xiongjun S., Jianming R., Zhongchi Z., Zhicheng Z., Lesi X., “Evaluation of PLGA/Chitosan/HA Conduits for Nerve Tissue Reconstruction”, Journal of Wuhan University of Technolotgy-Materials Science Ed., Vol. 24, No. 4, pp. 566-570, (2009).
 6. Liu C., Xia Z., Czernuszka J.T., “Design and Development of Three-Dimensional Scaffolds for Tissue Engineering”, Chemical Engineering Research and Design, Vol. 85, No. 7, pp. 1051-1064, (2007).
 7. Ayres C., Jha B., Sell S., Bowllin G., Simpson D., “Nanotechnology in the design of soft tissue scaffolds: innovation in structure and function”, WIREs Nanomedicine and Nanobiotechnology, Vol. 2, pp. 20, (2010).
 8. Ellis-Behnke R.G., Liang Y.X., Guo J., Tay D.K.C., Schneider G.E., Teather L.A., Wu W., So K.F., “Forever Young: How to control the Elongation, Differentiation, and Proliferation of Cells Using Nanotechnology”, Cell Transplantation, Vol. 18, pp. 1047, (2009).
 9. Min B.M., You Y., Kim J.M., Lee S.J., Park W.H., “Formation of nanostructured poly(lactic-co-glycolic acid)/chitin matrix and its cellular response to normal human keratinocytes and fibroblasts”, Carbohydr Polym, Vol. 57, pp.285–292, (2004).
 10. Hong S., Kim G.H., “Fabrication of electrospun polycaprolactone biocomposites reinforced with chitosan for the proliferation of mesenchymal stem cells”, Carbohydr Polym, Vol. 38, pp. 940-946, (2011).
 11. Meng Z.X., Wang Y.S., Ma C., Zheng W., Li L., Zheng Y.F., “Electrospinning of PLGA/gelatin randomly-oriented and aligned nanofibers as potential scaffold in tissue engineering”, Materials Science Engineering C, Vol. 30, pp. 1204-1210, (2010).
 12. Prabhakaran M.P., Venugopal J.R., Ramakrishna S., “Mesenchymal stem cell differentiation to neuronal cells on electrospun nanofibrous substrates for nerve tissue engineering”, Biomaterials, Vol. 30, pp. 4996-5003, (2009).
CAPTCHA Image