اثر فشار فشردن بر چگالش ذرات در تف‌جوشی فراجامد پودر پیش‌آلیاژی Cu-28Zn

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند

2 صنعتی سهند

چکیده

فشردن پودر برای حصول چگالی خام بیشینه از روش های افزایش چگالش و بهبود خواص در متالورژی پودر می باشد. اما در مواردی فشار فشردن تاثیر معکوسی بر چگالش می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فشار فشردن بر چگالش و رفتار تف جوشی آلیاژ برنجی Cu-28Zn می باشد. بدین منظور نمونه هایی در فشار 100- 600 مگاپاسکال ساخته و در دمای 870 و 890 درجه سانتیگراد و زمان 30 دقیقه تف جوشی شدند. بررسی نتایج حاصل از چگالش در فشارهای مختلف در دمای 870 درجه سانتیگراد نشان دهنده ی چگالش بیشتر در نمونه هایی با فشار 300 مگاپاسکال می باشد که با افزایش دما به فشارهای پایین تر منتقل می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compacting Pressure Effect on Densification in Supersolidus Liquid Phase Sintering of Prealloyed Brass Powder

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ghasemi 1
  • Maziyar Azadbeh 2
  • Ahad Mohammadzadeh 2
1 Sahand University of technology
2 Sahand University of technology
چکیده [English]

Obtaining higher densities are a major target for getting maximum densification in powder metallurgy products. In some cases increasing of the compacting pressure has an inverse effect on the densification. The present study was aimed to evaluate the effect of compacting pressure on the densification and sintering behavior of Cu-28Zn prealloyed powder. For this purpose samples were compacted at pressures of 100, 200, 300, 400, 500 and 600 MPa and then were sintered at 870 and 890 °C for 30 minutes. The obtained results showed that the maximum densification occurred at 300 MPa and 870 °C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sintered brass
  • compacting pressure
  • Fragmentation
  • rearrangement
  • densification
German R.M., "Liquid Phase Sintering", Plenum Press, New York, (1985).
2. German R.M., "Supersolidus Liquid-Phase Sintering of Prealloyed Powders", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 28, pp. 1553-1567, (1997).
3. German R.M., "Supersolidus liquid phase sintering. I: Process review", International journal of powder metallurgy, Vol. 26, pp. 23-34, (1990).
4. German R. M., "Chapter Nine - Sintering With a Liquid Phase," Sintering: from Empirical Observations to Scientific Principles, pp. 247-303, Boston: Butterworth-Heinemann, (2014).
5. Liu J., German R.M., "Densification and shape distortion in liquid-phase sinters", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 30 No. 12, pp. 3211-3217, (1999).
6. Mohammadzadeh A., Sabahi A., Azadbeh M., "DENSIFICATION AND MICROSTRUCTURE CHARACTERISTICS OF A PREALLOYED ALPHA BRASS POWDER PROCESSED BY LIQUID PHASE SINTERING". Iranian Journal of Materials Science & Engineering, Vol. 11 No. 3, pp.67-74, (2014).
7. Mohammadzadeh A., Azadbeh M., Danninger H.,"Microstructural coarsening during supersolidus liquid phase sintering of alpha brass", Powder Metallurgy, Vol. 58, No. 4, pp. 300-311, (2015).
8. Joong S., Kang L., "Sintering, Densification, Grain Growth, and Microstructure", Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann, (2005).
9. Azadbeh M., Danninger H., Griel-Mayer C., "Particle rearrangement during liquid phase sintering of Cu–20Zn and Cu–10Sn–10Pb prepared from prealloyed powder", Powder Metallurgy, Vol. 56, No. 5, pp. 342-346, (2013).
10. Mohammadzadeh A., Azadbeh M., Sabahi A., "Densification and Volumetric Change During Supersolidus Liquid Phase Sintering of Prealloyed Brass Cu28Zn Powder: Modeling and Optimization", Science of Sintering, Vol. 46, pp. 23-35, (2014).
11. Sabahi A., Azadbeh M., Mohammadzadeh A., "Microstructure and Densification Behavior of Liquid Phase Sintered Cu-28Zn Prealloyed Powder", Science of Sintering, Vol. 45, pp.351-362, (2013).
12. Dovydenkova A., Radomysel’skii I., "Production and Properties of constructional parts of copper and copper alloy powders: A review", Soviet Powder Metallurgy and Metal Ceramics, Vol. 21, pp. 196-203, (1982).
13. Azadbeh M., Danninger H., Gierl C., "Macroscopic illustration of Zn evaporation during liquid phase sintering of Cu–28Zn prepared from prealloyed powder", Powder Metallurgy, Vol. 58 No. 2, pp. 91-94, (2014).
14. Metals Handbook, Powder Metallurgy, Vol. 7, 9th Edition, (1984).
15. Mousapour M., Azadbeh M., Danninger H., "Feasibility study of ‘elephant foot’ phenomenon during liquid phase sintering of systems with volatile components", Powder Metallurgy, Vol. 59, pp. 321-328, (2016).
16. Johnson J.L., Brezovsky J.J., German R.M., "Effect of liquid content on distortion and rearrangement densification of liquid-phase-sintered W-Cu", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 36A, No. 6, pp. 1557–1565, (2005).
CAPTCHA Image