بررسی رسوب‌گذاری دینامیکی حین تغییر شکل پلاستیک شدید آلیاژ ریختگی AZ91 و تأثیر آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

علم و صنعت ایران

چکیده

فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید آلیاژ AZ91 به روش فشردن در کانال زاویه‌دار با مقاطع یکسان طی دو مرحله، شامل پاس اول تغییر شکل در ۳۵۰ درجه سانتیگراد و اعمال پاس‌های بعدی در دمای 29۰ درجه سانتیگراد صورت گرفت. این فرآیند به طور مؤثری سبب ریزدانه شدن ساختار آلیاژ شد. نتایج بدست آمده نشان داد، در حین تغییر شکل، رسوب‌گذاری دینامیکی به طور همزمان با تبلورمجدد دینامیکی اتفاق می‌افتد و حضور رسوبات در ساختار می‌تواند سبب تقویت تبلورمجدد دینامیکی شود. با توجه به بررسی‌های ریزساختاری، رسوب‌گذاری دینامیکی هنگام عبور از ناحیه برشی تحت تأثیر اعمال کرنش برشی و حضور دانسیته بالای نابجایی‌ها اتفاق می‌افتد. نتایج آزمون کشش در دمای محیط، بهبود همزمان استحکام تسلیم و داکتیلیته آلیاژ پس از فشردن در کانال زاویه‌دار با مقاطع یکسان را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Dynamic Precipitation during Severe Plastic Deformation of Cast AZ91 Alloy and Its Influence on Microstructure and Mechanical Properties

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khani
  • Mohammad Taghi Salehi
  • Hamid Reza Samim Banihashem
  • m abuotalebi
Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

In this study severe plastic deformation was applied to a typical as-cast AZ91 alloy through equal channel angular pressing. The equal channel angular pressing of AZ91 alloy was carried out as a two-step process in which the first equal channel angular pressing pass was conducted at 350° Cand the next passes were followed at 290°. The equal channel angular pressing processing could strongly refine the grains. The results showed that dynamic precipitation and dynamic recrystallization occurred simultaneously leading to an enhancement of the recrystallization process. Microstructural investigations indicated that the formation of precipitates starts at shear zone as a result of the large shear strains and high density of dislocations. The analysis of tensile test results showed that the equal channel angular pressing can significantly improve both yield strength and ductility of AZ91 alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severe Plastic Deformation
  • Equal Channel Angular Pressing
  • AZ91 Alloy
  • Dynamic Recrystallization
  • Dynamic Precipitation
1. Magnesium Technology: Metallurgy, Design Data, Applications, in: Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, pp. 219–430, (2006).
2. Pekguleryuz M.O., Kainer K.U., Arslan Kaya A., Witte F., "Fundamentals of Magnesium Alloy Metallurgy", (2013).
3. Valiev R.Z., Langdon T.G., "Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement", Progress in Materials Science, Vol. 51, pp. 881–981, (2006).
4. Langdon T.G., "The principles of grain refinement in equal-channel angular pressing", Materials Science and Engineering A, Vol. 462, pp. 3-11, (2007).
5. Langdon T.G., "Twenty-five years of ultrafine-grained materials: Achieving exceptional properties through grain refinement", Acta Matererilaia, Vol. 61, pp. 7035–7059, (2013).
6. Figueiredo R.B., Cetlin P.R., Langdon T.G., "The processing of difficult-to-work alloys by ECAP with an emphasis on magnesium alloys", Acta Matererilaia, Vol. 55, pp. 4769–4779, (2007).
7. Figueiredo R.B., Langdon T.G., "Principles of grain refinement and superplastic flow in magnesium alloys processed by ECAP", Materials Science and Engineering A, Vol. 501, pp. 105-114, (2009).
8. Kang F., Wang J.T., Peng Y., "Deformation and fracture during equal channel angular pressing of AZ31 magnesium alloy", Materials Science and Engineering A, Vol. 487, pp. 68-73, (2008).
9. Xu C., Xia K., Langdon T.G., "Processing of a magnesium alloy by equal-channel angular pressing using a back-pressure", Materials Science and Engineering A, Vol. 527, pp. 205-211, (2009).
10. Xia K., Wang J.T., Wu X., Chen G., Gurvan M., "Equal channel angular pressing of magnesium alloy AZ31", Materials Science and Engineering A, Vol. 410-411, pp. 324-327, (2005).
11. Poggiali F.S.J., Silva C.L.P., Pereira P.H.R., Figueiredo R.B., Cetlin P.R., "Determination of mechanical anisotropy of magnesium processed by ECAP", Journal of Materials Research and Technology, Vol. 3, pp. 331-337, (2014).
12. Matsubara K., Miyahara Y., Horita Z., Langdon T.G., "Developing superplasticity in a magnesium alloy through a combination of extrusion and ECAP", Acta Matererialia, Vol. 51, pp. 3073-3084, (2003).
13. Horita Z., Matsubara K., Makii K., Langdon T.G., "A two-step processing route for achieving a superplastic forming capability in dilute magnesium alloys", Scripta Materialia, Vol. 47, pp. 255-260, (2002).
14. Figueiredo R.B., Langdon T.G., "Principles of grain refinement in magnesium alloys processed by equal-channel angular pressing", Journal of Materials Science, Vol. 44, pp. 4758-4762, (2009).
15. Braszczyńska-Malik K.N., "Discontinuous and continuous precipitation in magnesium-aluminium type alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 477, pp. 870-876, (2009).
16. Yuan Y., Ma A., Jiang J., Lu F., Jian W., Song D., Zhu Y.T., "Optimizing the strength and ductility of AZ91 Mg alloy by ECAP and subsequent aging", Materials Science and Engineering A, Vol. 588, pp. 329-334, (2013).
17. Yuan Y.C., Ma A.B., Jiang J.H., Sun Y., Lu F.M., Zhang L.Y., Song D., "Mechanical properties and precipitate behavior of Mg-9Al-1Zn alloy processed by equal-channel angular pressing and aging", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 594, pp. 182-188, (2014).
18. Braszczyńska-Malik K.N., "Spherical shape of γ-Mg17Al12 precipitates in AZ91 magnesium alloy processed by equal-channel angular pressing", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 487, pp. 263-268, (2009).
19. Gubicza J., Mathis K., Hegedus Z., Ribarik G., Toth A.L., "Inhomogeneous evolution of microstructure in AZ91 Mg-alloy during high temperature equal-channel angular pressing", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 492, pp. 166-172, (2010).
20. Zhang X., Cheng Y., "Tensile anisotropy of AZ91 magnesium alloy by equal channel angular processing", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 622, pp. 1105-1109, (2015).
21. Mabuchi M., Ameyama K., Iwasaki H., Higashi K., "Low temperature superplasticity of AZ91 magnesium alloy with non-equilibrium grain boundaries", Acta Materialia, Vol. 47, pp. 2047-2057, (1999).
22. Humphreys F.J., Hatherly M., "Recrystallization and Related Annealing Phenomena", (2004).
23. Su C.W., Lu L., Lai M.O., "Mechanical behaviour and texture of annealed AZ31 Mg alloy deformed by ECAP", Materials Science and Technology, Vol. 23, pp. 290-296, (2007).
CAPTCHA Image