بررسی تأثیر افزودن کاتالیست Ta2O5 بر رفتار هیدروژنی نانوکامپوزیت هیدرید منیزیم تولیدی به روش آلیاژسازی مکانیکی

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2 صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

در سال­های اخیر هیدروژن به عنوان سوخت مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و دانشمندان قرار گرفته است. با توجه به این که ذخیره سازی هیدروژن به صورت جامد ایمن­ترین و پربازده­ترین حالت محسوب می­شود؛ پروژه­های بسیاری در زمینه بهبود خواص هیدروژنی فلزات مختلف که در ذخیره سازی هیدروژن بیشترین ظرفیت را دارند؛ تعریف شده است. انواع ترکیبات حاوی نئوبیم در بسیاری از این پروژه­ها مورد مطالعه قرار گرفته است و نتایج مطلوب آن در مقالات متعددی ارائه شده است. با توجه به شباهت­های بسیار زیاد عنصر تانتالیم از نظر خواص و شیمیایی و فیزیکی و با عنایت به این امر که از تانتالیم در بهبود خواص هیدروژنی فلزات به ندرت استفاده شده است؛ بر آن شدیم تا پس از مطالعه در مورد ترکیبات مختلف حاوی این عنصر، اکسید تانتالیم را به عنوان کاتالیزور در بهبود خواص هیدروژنی ترکیب هیدریدی MgH2 مورد تحقیق و مطالعه و آزمون قرار دهیم. در این پژوهش، مواد کامپوزیتی با ترکیبات هیدرید منیزیم- 10 درصد وزنی Ta2O5، نمونه­های MT1؛ و هیدرید منیزیم- 20 درصد وزنی ترکیب Ta2O5، نمونه­های MT2؛ با آسیاکاری پودر هیدرید منیزیم و ترکیب اکسید تانتالیم، تهیه گردید. اثر افزودنی و زمان آسیاکاری بر ساختار هیدرید منیزیم شامل اندازه دانه، کرنش شبکه و اندازه ذره و همچنین خواص واجذب هیدروژن کامپوزیت­های حاصل ارزیابی گردید و با هیدرید منیزیم خالص آسیاکاری شده مقایسه شد. نشان داده شد که افزودن ترکیب اکسید تانتالیم به هیدرید منیزیم در زمان اولیه آسیاب منجر به کاهش اندازه ذره از 6/10 به 27/0 میکرومتر در کامپوزیت هیدرید منیزیم- 10 درصد وزنی اکسید تانتالیم آسیاکاری شده برای 3 ساعت (نمونه MT1-3) و به 25/0 میکرومتر در کامپوزیت هیدرید منیزیم- 20 درصد وزنی اکسید تانتالیم آسیاکاری شده برای 3 ساعت (نمونه  MT2-3)  می­گردد. بعنوان یک نتیجه، دمای واجذب هیدرید منیزیم فعال شده مکانیکی برای 3 ساعت، از 405 به 382 درجه سانتیگراد برای کامپوزیت MT1-3 و به 370 درجه سانتیگراد برای کامپوزیت MT2-3 کاهش یافته‌است. تغییر در میزان کاهش دما به عوامل مختلفی مانند درصد کاتالیزور و ترکیبات بین فلزی به‌وجود آمده حین آسیاکاری بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Tantalum Oxide Addition on Hydrogen Treatment of Magnesium Hydride Nano-Composite Produced by Mechanical Alloying

نویسندگان [English]

 • Milad Mehrabi kali 1
 • Mohammad Rajabi 2
 • Seyyed Jamal Hosseini pour 2
1 Babol Noshirvani university of technology
2 Babol Noshirvani university of technology
چکیده [English]

In recent years the Hydrogen was considered as fuel by many researchers and scientists. Given that solid mode storage of Hydrogen is the safest and the most productive mode, many projects have been defined in the field of improving Hydrogen properties of the metals with the most capacity of Hydrogen Storage. The compositions of materials contain Niobium were used in many researches and the desired results were presented in multiple articles. According to the similarities of Tantalum to Niobium in chemical and physical properties, and by considering that there are rare researches about the effect of compositions of Ta on Hydrogen properties of metals, the decision of studying effects of Tantalum Oxide on MgH2 as base metal was made after reading many articles about the compositions of Tantalum. In this research, the composite materials, with the compositions of MgH2-10%wt Ta2O5, MT1 samples; and MgH2-20%wt Ta2O5, MT2 samples; were prepared by ball milling of Magnesium Hydride and tantalum oxide powders. Effect of additive and ball milling time on structure of magnesium Hydride were evaluated, contains grain size, net strain and particle size and also the dehydrogenation properties of prepared composites. And were compared with ball milled pure Magnesium Hydride. It has been shown that the addition of Tantalum Oxide to Magnesium Hydride at the primary time of ball milling cause reduction in particle size from 10.6 to 0.27 μm in  ball milled MgH2-10%wt Ta2O5 for 3 hours (MT1-3 sample) and to 0.25 μm in ball milled MgH2-20%wt Ta2O5 for 3 hours (MT2-3 sample). As a result, the dehydrogenation temperature of mechanical activated magnesium Hydride after 3 hours were reduced from 405 Cº to 382 Cº for MT1-3 and to 370 Cº for MT2-3. The change in amount of temperature reduction depends on numerous reasons such as the percent of catalyst and the metallic phase that has been formed during ball milling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Magnesium Hydride
 • Tantalum Oxide composition
 • Hydrogen Desorption Temperature
 • Mechanical alloying
 1. G.Lianga, J.Huotb, S.Boilyb, A.Van Nestea, R. Schulzb, "Catalytic effect of transition metals on hydrogen sorption in nanocrystalline ball milled MgH2–Tm (Tm=Ti, V, Mn, Fe and Ni)2 systems", 1999, Journal of Alloys and Compounds ,292, 247.
 2. Y.H.Zhanga, Z.C.Liu, B.W.Li, H.Z.Ma, S.H.Guo, X.L.Wang, ''Structure and electrochemical performances of Mg2Ni1−xMnx (x = 0–0.4) electrode alloys prepared by melt spinning'', 2010, Electrochimica Acta, 56, 427.
 3. W.B.Fang, W.Fang, H.F.Sun F, ''Preparation of high-strength Mg–3Al–Zn alloy with ultrafine-grained microstructure by powder metallurgy'', 2012, Powder Technology, 212, 161.
 4. P.Maurizio, P.Rinaldo, ''Recent advances in hydride chemistry'', 2001, 531.
 5. H.Simchi, A.Kaflou, A.Simchi , "Synergetic effect of Ni and Nb2O5 on dehydrogenation properties of nanostructured MgH2 synthesized by high-energy mechanical alloying", 2009, International Journal of Hydrogen Energy ,34,7724..
 6. R.A.Varin, T.Czujko, S.Wronski, ''Nanomaterial for Solid State Hydrogen Storage,'' 2009, Springer.
 7. S.H.Hong, Y.S.Na, S.N.Kwon, I.S.Bae, M.Y.Song, ''Preparation and hydrogen-storage properties of 90(Mg–23.5Ni)–10Ta2O5 alloy by melt spinning and oxide addition'', 2008, Journal of Alloys and Compounds, 465, 512.
 8. J.K.Young, H.L. Seong, R.M. Daniel, Y.S. Myoung, ''Development of a Mg-based hydrogen-storage material by addition of Ni and NbF5 via milling under hydrogen'', 2015 International Journal of Hydrogen Energy, 40, 11908.
 9. M.W. Rahman, S. Livraghi, F. Dolci, M. Baricco, E.Giamello, ''Hydrogen sorption properties of Ternary Mge-Nb-O phases synthesized by solidestate reaction'', 2011, International Journal of Hydrogen Energy, 36, 7932.
 10. M.Nete, W.Purcell, J.T.Nel, ''Non-fluoride dissolution of tantalum and niobium oxides and their separation using ion exchange'', 2017, Department of Chemistry, 173,192.
 11. Y.Zhu, F.Yu, Y.Man, Q.Tian, U.He, N.Wu, ''Preparation and performances of nanosized Ta2O5 powder photocatalyst'', 2005, Department of Chemistry, 178,224.
 12. Z.P.Li, B.H.Liu, K.H.Arai, N.Morigasaki, S.Suda, ''Protide compounds in hydrogen storage systems'', 2003, Journal of Alloys and Compounds, 356, 469-474.
 13. H.Gasan, O.Celik, N.Aydinbeyli, Y.Yaman, ''Effect of V, Nb, Ti and graphite additions on the hydrogen desorption temperature of magnesium hydride, “2012, Journal of hydrogen energy, 37, 1912.
 14. R.A.Varin, Czujko T.Czujko, Z.Wronski, “Particle size, grain size and ɣ-MgH2 effects of the desorption properties of nanocrystalline commercial magnesium hydride procedded by controlled mechanical milling,” 2006, Nanotechnology, 17, 38.
 15. G.K.Williamson, W.H.Hall, "X-ray line broadening from filed aluminum and wolfram", 1953, Acta Metall, 1, 21.
 16. A.Motavalli, M.Rajabi, "Catalytic effect of melt-spun Ni3FeMn alloy on hydrogen desorption properties of nanocrystalline MgH2 synthesized by mechanical alloying", 2014, international journal of hydrogen energy, 39, 17047.
 17. N.Mahmoudi, A.Kaflou, A.Simchi, ''Hydrogen desorption properties of MgH2–TiCr1.2Fe0.6 nanocomposite prepared by high-energy mechanical alloying'', 2011, Journal of Power Sources, 196, 4604.
 18. V.Khodaparast, M.Rajabi, ''Hydrogen Desorption Properties of MgH2-5 Wt% Ti-Mn-Cr Composite via Combined Melt Spinning and Mechanical Alloying'', 2015, Procedia Materials Science, 11, 611–615.
 19. A.Simchi, ''Desorption properties of nanoctructured MgH2'', 2008, Euro PM2008, Mannhein.
 20. N.Hanada, T.Ichikawa, H.Fujji, “Catalytic effect of Nanoparticle 3d-transition metals on hydrogen storage properties in magnesium hydride MgH2 prepared by mechanical milling,” 2005, Journal of Physical chemistry, 109, 7188.
 21. E.Callini, et al. ''Nanostructured materials for solid-state hydrogen storage: A review,'' 2016, International Journal of hydrogen energ, 41, 14404.
 22. S.R. Ovshinsky, ''Materials and Technology for Hydrogen Economy'', 2003, Symposium Proceedings -are published as part of Materials Research Society's, 801.
 23. M.Jangir, A.Jain, S.Yamaguch, T.Ichikawa, Ch.Lal, I.P.Jain, '' Catalytic effect of TiF4 in improving hydrogen storage properties of MgH2'', 2016 International Journal of Hydrogen Energy, xxx, 1-6.
 24. M.Polanski, J.Bystrzycki, T.Polcinski, "The effect of milling conditions on microstructure and hydrogen absorption/desorption properties of magnesium hydride (MgH2) without and with Cr2O3 nanoparticles", 2008, International Journal of Hydrogen Energy, 33, 1859.
 25. L.ChitsazKhoyi, Sh.Raygan, M.Pourabdoli, "Mechanical milling of Mg, Ni and Y powder mixture and investigating the effects of produced nanostructured MgNi4Y on hydrogen desorption properties of MgH2", 2013, international journal of hydrogen energy ,38, 6687.
 26. G.Liang, ''Synthesis and hydrogen storage properties of Mg-based alloys'', 2004, Journal of Alloys and Compounds, 370, 123.
 27. K.Daisuke, S.Tetsuo, K.Naoyuki, U.Atsushi, T.Shigeo, ''Synthesis of FCC Mg–Ta hydrides using GPa hydrogen pressure method and their hydrogen-desorption properties'', 2008, Journal of Alloys and Compounds, 463, 306.
CAPTCHA Image