دوره و شماره: دوره 31، شماره 2 - شماره پیاپی 22، مهر 1399 (بهار و تابستان ) 
رسم نمودار‌های فازی نانو برای سیستم‌های دوتایی در محیط نرم افزاری متلب

صفحه 121-130

10.22067/ma.v31i1.73236

معصومه توکلی خراسانی؛ فرزانه سادات تیموری طوفال؛ مصطفی میرجلیلی؛ سمانه صاحبیان سقی