تاثیر عملیات حرارتی پیرسختی و فرآیند اکستروژن بر خواص مکانیکی آلیاژ Al-3Mg-2.5Cu-xEr

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسنده

مهندسی مواد، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مواد، دانشگاه تبریز. ایران.

چکیده

در این مقاله، اثر جوانه زای Al-30Er، عملیات حرارتی و فرآیند اکستروژن بروی آلیاژ آلومینیوم Al-3Mg-2.5Cu مورد بررسی قرار گرفت. آمیژان نادر خاکی Al-30Er در درصدهای 0.5، 1، 1.5 و 2 ایربیوم به مذاب در دمای 750 درجه سانتیگراد افزوزده شد. مقدار بهینه ی Er برابر یک درصد وزنی به دست آمد. مطالعات ریزساختاری و شکست نگاری با میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به طیف سنجی پراش اشعه ایکس انجام شد. عملیات حرارتی T6 شامل همگن سازی، کوئنچ سریع تا دمای اتاق و پیرسازی در دمای 120 C به مدت 24 ساعت، برای دست یابی به استحکام بیشینه صورت گرفت. جهت از بین بردن تخلخل داخل نمونه ها و بهبود استحکام نمونه ها از فرآیند اکستروژن با نسبت 6 به 1 استفاده شد. برای نمونه های اولیه جهت اکستروژن قطر استوانه اولیه 29 میلی متر می باشد. با افزودن جوانه زا و اعمال عملیات حرارتی T6 و فرایند اکستروژن، بهبود قابل توجهی در خواص مکانیکی حاصل شد. میانگین استحکام کششی نهایی (UTS) نمونه ها قبل و بعد از عملیات حرارتی T6 و فرایند اکستروژن از 225 MPa تا 602 MPa افزایش یافت. افزودن یک درصد وزنی Er، اعمال عملیات حرارتی و فرایند اکستروژن، باعث ایجاد 167% بهبود در استحکام کششی در مقایسه با آلیاژ آلومینیوم پایه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of aging heat treatment and extrusion process on mechanical properties of Al-3Mg-2.5Cu-xEr alloy

نویسنده [English]

  • Mohammad Alipour
Faculty of Mechanical engineering, Department of Materials Engineering, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of Al-30Er grain refiners, extrusion and heat treatment conditions on an Al-3Mg-2.5Cu aluminum alloy was studied. Different amounts of Al-30Er (0.5 wt.% Er, 1 wt..0% Er, 1.5 wt.% Er and 2 wt.% Er) were added to the molten alloy at 750 ◦C. The optimum level of Er was found to be 1 wt.%. Microstructural examinations and fracture surfaces were conducted by scanning electron microscopy coupled with an energy dispersive spectrometry. T6 heat treatment including quenching to room temperature and aging at 120 C for 24 h was employed to reach to the maximum strength. In order to eliminate the porosity inside the samples and improve the strength of the samples, the extrusion process was used with a ratio of 6 to 1. For the prototypes in the direction of extrusion, the diameter of the primary cylinder is 29 mm. By adding grain refiners and applying T6 heat treatment and extrusion process, a significant improvement in mechanical properties was achieved. The average ultimate tensile strength (UTS) of the samples before and after T6 heat treatment and extrusion process increased from 225 MPa to 602 MPa. Addition of one percent by weight of Er, applying heat treatment and extrusion process, caused a 167% improvement in tensile strength compared to the base aluminum alloy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rare earth
  • Heat treatments
  • Mechanical Properties
  • Microstructure
[1] J. Hirsch, “Aluminium in innovative light-weight car design,” Materails Transaction, Vol. 52, no. 5, pp. 818-824, (2011).  https://doi.org/10.2320/matertrans.L-MZ201132
[2] T. Dursun, C. Soutis, “Recent developments in advanced aircraft aluminium alloys,“ Materials and Design, Vol. 56, pp. 862-871, (2014). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.12.002
[3] A. Haghparast, M. Nourimotlagh and M. Alipour, “Effect of the strain-induced melt activation (SIMA) process on the tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy modified by Al-5Ti-1B grain refiner,” Materials Characterization, Vol. 71, pp. 6-18, (2012). https://doi.org/10.1016/j.matchar.2012.05.015
[4] M. Alipour, M. Emamy, “Effects of Al–5Ti–1B on the structure and hardness of a super high strength aluminum alloy produced by strain-induced melt activation process,” Materials and Design, Vol. 32, pp. 4485-4492, (2011).
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.03.044
[6] M. Alipour, B.G. Aghdam, H.E. Rahnoma and M. Emamy, “Investigation of the effect of Al–5Ti–1B grain refiner on dry sliding wear behavior of an Al–Zn–Mg–Cu alloy formed by strain-induced melt activation process,” Materials and Design, Vol. 46, pp. 766-775, (2013). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2012.10.058
[7] M. Alipour, M. Emamy, S.H.S. Ebrahimi, M. Azarbarmas, M. Karamouz and J. Rassizadehghani, “Effects of pre-deformation and heat treatment conditions in the SIMA process on properties of an Al-Zn-Mg-Cu alloy modified by Al-8B grain refiner,” Materials Science and Engineering A, Vol. 528, pp. 4482-4490, (2011).
https://doi.org/10.1016/j.msea.2011.02.026
[8] M. Alipour, M. Emamy, M. Azarbarmas and M. karamouz, “Effects of Al-5Ti-1B master alloy on the microstructural evaluation of a highly alloyed aluminum alloy produced by SIMA process,” AIP Conference Proceedings, Vol. 1252, no. 1, pp. 1060-1072, (2010). https://doi.org/10.1063/1.3457501
[9] M. Alipour, M. Emamy, J. Rasizadeh, M. Karamouz and M. Azarbarmas, “Effects of Al-8B grain refiner on the structure, hardness and tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy,” TMS Annual Meeting,  Vol. 2, pp. 309-320, (2011).  http://dx.doi.org/10.1002/9781118062142.ch38
[10] G.S. Pradeep Kumar, P.G. Koppad, R. Keshavamurthy and M. Alipour, “Microstructure and mechanical behaviour of in situ fabricated AA6061–TiC metal matrix composites,” Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 17, no. 3, pp. 535-544, (2017).  https://doi.org/10.1016/j.acme.2016.12.006
[11] M. Alipour, M. Emamy, J. Rasizadeh, M. Karamouz and M. Azarbarmas, “Effects of Al-5Ti-1B grain refiner on the structure, hardness and tensile properties of a new developed super high strength aluminum alloy,” TMS Annual Meeting, Vol. 3,pp 833-842, (2011). https://doi.org/10.1002/9781118062173.ch105
[12] M. Alipour, M. Azarbarmas, F. Heydari, M. Hoghoughi, M. Alidoost and M. Emamy, “The effect of Al-8B grain refiner and heat treatment conditions on the microstructure, mechanical properties and dry sliding wear behavior of an Al-12Zn-3Mg-2.5Cu aluminum alloy,” Materials and Design, Vol. 38, pp. 64-73, (2012).
https://doi.org/10.1016/j.matdes.2012.02.008
[14] B.M. Afshari, , S.S. Mirjavadi, Y.A. Dolatabad, M. Aghajani, M.K.B. Givi, M. Alipour and M. Emamy,” Effects of pre-deformation on microstructure and tensile properties of Al—Zn—Mg—Cu alloy produced by modified strain induced melt activation,” Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), Vol. 26, no. 9,  pp. 2283-2295, (2016). https://doi.org/10.1016/S1003-6326(16)64349-2
[16] M. Alipour, M. Emamy, J. Rasizadeh, M. Azarbarmas and M. Karamouz, ”Effect of predeformation and heat treatment conditions in the modified SIMA process on microstructural of a new developed super high-strength aluminum alloy modified by A1-8B grain refiner,” TMS Annual Meeting, Vol. 3, pp. 843-853, (2011).
https://doi.org/10.1002/9781118062173.ch106
 
CAPTCHA Image