بازیابی روی از غبار کوره ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیم

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی گناباد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق، یک فرایند دو مرحله­ای برای بازیابی روی از غبار کوره­ی قوس الکتریکی به کمک کربن و فروسیلیسیم ارائه شده است. نتایج نشان می­دهد که جایگزینی کربن با مقدار کافی از سیلیسیم باعث تشکیل سرباره مذاب شده و نرخ احیاء را تا سه برابر افزایش داده است. نتـــایج همچنین نشان می­دهد دمای موضعی نمونه­ها در اثر انجام واکنش­های گرمازای سیلیکوترمی تا 1100 درجه سانتیگراد افزایش می­یابد. نتیجه­گیری می­شود فاز مذاب سرباره سینتیک فرایند احیاء را از دو طریق افزایش می­دهد. اول از طریق انحلال جزئی کربن  که منجر به انجام واکنش های احیاء به صورت همگن در یک فاز می­گردد. دوم با فراهم نمودن فصل مشترک گسترده بین اکسیدهای فلزی و مواد احیاء­کننده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zinc Recovery from Electric Arc Furnace Dust Using Carbon and Ferrosilicon

نویسندگان [English]

  • mohsen moosavi nezhad 1
  • ahad zabett 2
1 Gonabad Univerity
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this research, a two-step process for recovery of zinc from electric arc furnace dust using carbon and ferrosilicon has been introduced. Results show that substitution of carbon by sufficient amounts of silicon leads to the formation of liquid slag and improves the rate of reduction up to three times. Results also show that local temperature of samples increases up to 1100 °C as a result of exothermic silicothermic reduction reactions. It was concluded that the molten slag phase improves the kinetics of the process by two ways. First by partial dissolution of carbon which leads to the occurring reduction reactions homogenously in the liquid phase. Second by providing extensive interfacial area between the metal oxides and reductants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electric Arc Furnace Dust
  • Zinc recovery
  • carbothermic reduction
  • Ferrosilicon
  • Slag
1. Al-harahsheh M., Kingman S., Al-Makhadmah L., Hamilton I.E., “Microwave treatment of electric arc furnace dust with PVC: dielectric characterization and pyrolysis-leaching”, Journal of hazardous materials, Vol. 274, pp. 87-97, (2014).
2. Suetens T., Klaasen B., Van Ackerw K., Blanpain B., “Comparison of electric arc furnace dust treatment technologies using exergy efficiency”, Journal of Cleaner Production, Vol. 65, pp. 152-167, (2014).
3. Zabett A., “Separation of Components in Waste Oxides by Evaporation and Condensation under Reduced Pressure”, Ph.D dissertation, Department of Materials Science and Engineering, McMaster University, (1999).
4. Oustadakis P., Tsakiridis P.E., Katsiapi A., Leonardou S.A., "Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD) Part I: Characterization and leaching by diluted sulphuric acid", Journal of Hazardous Materials, Vol. 179, pp. 1-7, (2010).
5. Grabdaa M., Kudlaka S.O., Shibata E., Nakamuraa T., “Vaporization of zinc during thermal treatment of ZnO with tetrabromobisphenol A (TBBPA)”, Journal of Hazardous Materials, Vol. 187, pp. 473-479, (2011).
6. Grabda M., Oleszek S., Shibata E., Nakamura T., "Study on simultaneous recycling of EAF dust and plastic waste containing TBBPA", Journal of Hazardous Materials, Vol. 278, pp. 25-33, (2014).
7. Zambrano A.P., Takano C., Mourao M.B., Tagusagawa Y.S., Iguchi Y., "High Carbon Ferro-chromium Production by Self-reducing Process: Effects of Fe–Si and Fluxing Agent Additions", ISIJ International, Vol. 51, pp. 1296-1300, (2011).
8. Hu T., Lv X., Bai C., Lun Z., Qiu G., "Carbothermic Reduction of Titanomagnetite Concentrates with Ferrosilicon Addition", ISIJ International, Vol. 53, pp. 557-563, (2013).
9. Huang R., Lv X., Bai C., Zhang K., Qiu G., "Enhancement Reduction of Panzhihua Ilmenite Concentrate with Coke and Conglomeration of Metal with Ferrosilicon", Steel Research International, Vol. 84, pp. 892-899, (2013).
10. Hu T., Lv X., BaiC., "Enhanced Reduction of Coal-Containing Titanomagnetite Concentrates Briquette with Multiple Layers in Rotary Hearth Furnace", Steel Research International, Vol. 87, pp. 494-500, (2016).
11. Min D.J., Han J.W., Chung W.S., "A Study of the Reduction Rate of FeO in Slag by Solid Carbon", Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 30, pp. 215-221, (1999).
12. Moosavi nezhad S.M., Zabett A., “Thermodynamic analysis of the carbothermic reduction of electric arc furnace dust in the presence of ferrosilicon”, CALPHAD, Vol. 52, pp. 143-151, (2016).
13. Barcellos C.M.O., “magnetic and structural properties of goetitas doped with gallium”,
Dissertation (Master of Science), Federal University of Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil, (2001).
14. Montenegro V., Oustadakis P., Tsakiridis P.E., Leonardou S.A., "Hydrometallurgical treatment of steelmaking electric arc furnace dusts (EAFD) ", Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 44, pp. 1058-1069, (2013).
15. Lee G.S., Song Y.J., "Recycling EAF dust by heat treatment with PVC", Minerals Engineering, Vol. 20, pp. 739-746, (2007).
16. Kim B.S., Yoo J.M., Park J.T., Lee J.C., "A kinetic study of the carbothermic reduction of zinc oxide with various additives", Materials Transactions, Vol. 47, pp. 2421-2426, (2006).
17. Melamuda S.G., Maltsev V.A., Yurev B.P., "Kinetic Analysis of the Reduction of Zinc and Iron Oxides from Dust and Slurry", Steel in Translation, Vol. 43, pp. 94-98, (2013).
18. Zhang H., Li J., Xu A., Yang Q., He D., Tian N., "Carbothermic Reduction of Zinc and Iron Oxides in Electric Arc Furnace Dust", Journal of Iron and Steel research International, Vol. 21, pp. 427-432, (2014).
19. Bafghi M.Sh., Karimi M., Adeli M., "A kinetic study on the carbothermic reduction of zinc oxide from electric arc furnace dust", Iranian Journal of Materials science and Engineering, Vol. 10, pp. 18-30, (2013).
20. Hsu H.C., Lin C., Chen H.K., "Zinc Recovery from Spent ZnO Catalyst by Carbon in the Presence of Calcium Carbonate", Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 35, pp. 55-63, (2004).
21. Chen H.K., "Kinetic study on the carbothermic reduction of zinc oxide", Scandinavian Journal of Metallurgy, Vol. 30, pp. 292-296, (2001).
22. Lee J-J., Lin C-I., Chen H-I., “Carbothermal Reduction of Zinc Ferrite”, Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 32, pp. 1033-1040, (2001).
23. Morcali M.H., Yucel O., Aydin A., Derin B., "Carbothermic reduction of electric arc furnace dust and calcination of waelz oxide by semi-pilot scale rotary furnace", Journal of Mining and Metallurgy B, Vol. 48, pp. 173-184, (2012).
24. Wang X., Yang D., Ju S., Peng J., Duan X., "Thermodynamics and kinetics of carbothermal reduction of zinc ferrite by microwave heating", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 23, pp. 3808-3815, (2013)
25. Jak E., Zhao B., Hayes P.C., "Experimental Study of Phase Equilibria in the FeO-ZnO- (CaO + SiO2) System with CaO/SiO2 Weight Ratios of 0.33, 0.93, and 1.2 in Equilibrium with Metallic Iron", Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 33, pp. 877-890, (2002).
CAPTCHA Image