دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، پاییز و زمستان 1389