دوره و شماره: دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 4، دی 1390