دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1390