دوره و شماره: دوره 25، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1393