دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، پاییز و زمستان 1394 
2. سنتز زیرکونات کلسیم به روش سرامیکی

صفحه 1-10

10.22067/ma.v27i1.19952

علیرضا رضایی؛ رحیم نقی زاده؛ حمیدرضا رضایی