دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 26، شهریور 1401 
سنتز اکسید های منگنز به روش احتراق در محلول

صفحه 93-110

10.22067/jmme.2022.74924.1038

مهسا محمدی مقدم؛ مصطفی میرجلیلی؛ جلیل وحدتی خاکی؛ سحر ملازاده