دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1391