دوره و شماره: دوره 26، شماره 1، پاییز و زمستان 1393