دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، پاییز و زمستان 1395