دوره و شماره: دوره 31، شماره 1 - شماره پیاپی 21، اسفند 1398 (پاییز و زمستان ) 
بررسی روند تبلور ترکیبات آلومیناسیلیکاتی در سیستم SiO2-Al2O3

صفحه 122-134

10.22067/ma.v31i1.65481

مائده نوری ها؛ سارا شوروزی؛ سحر ملازاده بیدختی؛ علیرضا کیانی رشید