دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 19، 1397 (پاییز و زمستان ) 
تولید کامپوزیت TiB2-TiC توسط سنتز احتراقی فعال‌شده با گرمایش ماکروویوی

صفحه 121-130

10.22067/ma.v30i1.55939

عارف قنبری؛ مرتضی دستجردی؛ آیدا فایقی نیا؛ مسعود سکاکی؛ محمد شیخ شاب بافقی